Re: 대한민국 귀화시험 2019년 by on thi Nhap quoc tich

Re: 대한민국 귀화시험 2019년 by on thi Nhap quoc tich

안쌤 0 5,294 2019.03.10 22:15

- 대한민국의 기본정보

https://www.youtube.com/watch?v=MC7qwzb61f0&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=36


- 대한민국의 빛낸 사람들

https://www.youtube.com/watch?v=8OZ4zwf8KiM&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=37


- 역사

https://www.youtube.com/watch?v=-pVtgRvoH-A&index=38&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf


- 청와대와 화폐

https://www.youtube.com/watch?v=ImPYxU7aHH4&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=39


- 6.25전쟁과 새마을운동

https://www.youtube.com/watch?v=79F2LmI9hMk&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=41


- 사회, 경제, 교육

https://www.youtube.com/watch?v=F0pU3o96ZZQ&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=45


- 정치, 행정

https://www.youtube.com/watch?v=zPTWKzsNSvU&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=46


- 남북 분단

https://www.youtube.com/watch?v=6RaS6KqBV9Q&index=47&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf


- 지리, 기후

https://www.youtube.com/watch?v=IAz7slWITuc&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=48


- 국경일과 기념일

https://www.youtube.com/watch?v=PEmGeVh7iAc&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=53


- 교통/의료/4대 보험

https://www.youtube.com/watch?v=hLbd2HSdZHw&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=54


- 관공서와 주요 기관

https://www.youtube.com/watch?v=n4qQvJ1hYM0&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=56


- (읽고 답하기)유치원

https://www.youtube.com/watch?v=kAk29tZczsY&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=49


- (읽고 답하기)한국의 전통 결혼식

https://www.youtube.com/watch?v=URzb3wPfOGE&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=50


- (읽고 답하기)저출산, 해결방법 없나?

https://www.youtube.com/watch?v=4G2f2b8Ydkw&index=51&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf


- (읽고 답하기)비닐 쇼핑백이 없는 날

https://www.youtube.com/watch?v=gKEnlNrxhaA&list=PLb00N6gVSvhgbw3uWAPLR3Q74zRGQfrTf&index=52
Comments

글이 없습니다.
글이 없습니다.
반응형 구글광고 등
State
  • 현재 접속자 17 명
  • 오늘 방문자 986 명
  • 어제 방문자 906 명
  • 최대 방문자 9,312 명
  • 전체 방문자 1,368,696 명
  • 전체 게시물 0 개
  • 전체 댓글수 0 개
  • 전체 회원수 307 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand